poczta@naszagminaszczercow.pl

Elżbieta Naturalna i Krzysztof KamieniakElżbieta Naturalna (wtedy sekretarz Gminy Szczerców, obecnie sekretarz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie) na polecenie wójta Krzysztofa Kamieniaka sporządziła raport dotyczący realizacji projektu ”Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Przedstawiając go na sesji Rady Gminy Szczerców w dniu 20 maja 2016 roku oświadczyła, że ponosi pełną odpowiedzialność za treść przedstawionych w nim zarzutów. Do tego raportu, pełnego pomówień i nieścisłości, odnosi się Grzegorz Kmita (wójt Gminy Szczerców w latach 2010-2014) w wywiadzie zamieszczonym w naszym serwisie. My skupimy się teraz na treści jednego zapisu pani Naturalnej.

Zapis ten brzmi: „Ponadto zagrożeniem dla wskaźników w projekcie jest fakt, iż we wniosku o dofinansowanie wskazano, że 6 szkół nie ma możliwości dostępu do Internetu. Przyjęto, więc jako jeden z rezultatów projektu uzyskanie przez szkoły możliwości dostępu do Internetu. Jednakże stan faktyczny był taki, że szkoły objęte projektem zarówno w chwili składania wniosku, jak i obecnie miały (i nadal mają) nie tylko możliwość, ale i dostęp do Internetu.”

Posłuchaj wypowiedzi Elżbiety Naturalnej na sesji Rady Gminy Szczerców w dniu 20.05.2015 roku na temat wskaźników, które zostaly podane we wniosku o dofinansowanie.

Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektuCzy pani Naturalna napisała prawdę? Czy rzeczywiście we wniosku o dofinansowanie wskazano, że 6 szkół nie ma dostępu do internetu? Czy są to tylko domniemania pani Naturalnej? Zobaczmy więc, jak wygląda fragment wniosku, który zawiera tabelę: „Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu”. W rubrykach należy wpisać odpowiednie wartości wskaźników. Chodzi tutaj przede wszystkim o wartość bazową (tzn. wyjściową, na początku projektu) i wartość docelową (na końcu projektu). We wniosku Gminy Szczerców wartość bazowa wyniosła „0”, a wartość docelowa „6”. Prawidłowe wypełnienie wniosku wymaga zaznajomienia się z zasadami programu, wytycznymi, a także definicjami. I właśnie z definicji wskaźników wynika, iż dotyczącą one wyłącznie danego programu. Muszą odzwierciedlać stan faktyczny w czasie realizacji projektu i dotyczyć rzeczy, które zostały sfinansowane za środki pienieżne z funduszy projektu. Nie chodzi więc tutaj o to, że dostęp do internetu w szkołach był (bo oczywiście, że był w celu realizacji zadań edukacyjnych i nikt tego nie ukrywał), ale o to, że takowego na potrzeby programu – to też oczywiste – nie było! Program przecież miał dopiero ruszyć. W ramach programu miały być zorganizowane punkty komputerowe w szkołach dla osób wykluczonych cyfrowo, które miały zostać wyposażone w komputery z dostępem do internetu. W złożonym przez Gminę Szczerców wniosku jako jeden z rezultatów projektu wskazano uzyskanie dostępu do internetu przez punkty komputerowe dla wykluczonych cyfrowo, które miały powstać w szkołach, a nie jak – napisała pani Naturalna – uzyskanie przez szkoły dostępu do internetu. Podsumowując: w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie punktów dla wykluczonych cyfrowo w szkołach nie było, a skoro ich nie było nie mogły mieć one dostępu do internetu opłacanego ze środków finansowych z programu, który miał dopiero ruszyć! Wartość bazowa (wyjściowa) wskaźnika, który tą sytuację określał nie mogła więc być podana inna niż „0”. Wartość docelowa (końcowa) tego wskaźnika została określona jako „6”, ponieważ w trakcie programu w sześciu szkołach w Gminie Szczerców miało powstać 6 punktów dla wykluczonych cyfrowo, a każdy z nich miał posiadać komputery z dostępem do internetu. Przypominamy, że sam wniosek wykonywała firma, która specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnych w programach unijnych.

No, ale wróćmy do początku. Co dzieje się po opracowaniu przez panią Naturalną raportu? Pani Naturalna, jak słyszymy na filmie, miała wątpliwości dotyczące wskaźników. O wątpliwościach tych poinformowała wójta Kamieniaka. Wójt Krzysztof Kamieniak składa doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, w którym stwierdza, że we wniosku o dofinansowanie projektu ”Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” podane są nieprawdziwe wartości wskaźnikiów.

Pani Naturalna przedstawia raport na sesji Rady Gminy Szczerców. W informatorze Szczercowskim Nr 3 (117) maj – czerwiec 2015 r. publikowany jest artykuł na ten temat. Pod artykułem zamieszczana jest następująca informacja:

„Przedstawione informacje i dane pochodzą z raportu z realizacji projektu ”Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców - przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu” sporządzonego przez Sekretarza Gminy Elżbietę Naturalną oraz Koordynatora Projektu Jarosława Wieczorka, Informatyka Projektu Kamila Piechowskiego oraz Księgowego Projektu Iwonę Ratajczyk, który był szczegółowo omawiany i wyjaśniany na ostatniej Sesji Rady
Gminy.”

Okazuje się więc, że nie tylko pani Naturalna opracowywała raport. Jak to możliwe, że pod tego typu oskarżeniem podpisują się osoby, które realizowały program? Oczywiście nie pracowały jeszcze w Urzędzie Gminy w Szczercowie, gdy składany był wniosek o dofinansowanie, ale po zatrudnieniu, gdy już zajmowały się programem, powinny mieć pełną wiedzę na temat programu, jego zasad, definicji wskaźników. Na sesji rady Gminy Szczerców w dniu 20 maja 2015 r. wszystkie te osoby (Jarosław Wieczorek, Kamil Piechowski, Iwona Ratajczyk) siedzą pod ścianą, ale nikt nie zadaje im pytań. Nikt się nie dziwi, że podpisują się pod raportem pełnym pomówień i nieścisłości na temat programu, który przecież realizowali! Winna jest tylko jedna osoba i - jak można odnieść wrażenie oglądając film - wszyscy na sali są o tym przekonani. Radni milczą. Nawet ci, których wypromował Grzegorz Kmita. Milczy również ówczesna skarbnik Gminy Szczerców Alina Włodarczyk, która przecież również podpisywaaa wniosek. No, ale jej nikt nie oskarża!

W tym samym Informatorze Szczercowskim jego Redakcja tłustym drukiem zamieszcza następującą informację: „W dniu 19 maja b.r., Wójt Gminy Szczerców wykonując obowiązek nałożony na niego na podstawie art. 304 k.p.k., złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na popełnieniu czynu wypełniającego znamiona opisane w art. 271 k.k. Zawiadomienie dotyczy czynności dokonanych przez władze Gminy Szczerców w związku z wnioskiem Nr POIG/8.3/2011/ŁDŁ/225 złożonym w dniu 28.10.2011r., a następnie złożonym ponownie po jego poprawieniu w dniu 23.01.2012 roku do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie o dofinansowanie projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach zadania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.”

Pismo o przedłużeniu terminuW dniu 20 maja 2015 roku Grzegorz  Kmita zwrócił się do wójta Kamieniaka z prośbą o udostępnienie dokumentów dotyczących projektu ”Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Były wójt chciał udowodnić, że oskarżenia pani Naturalnej i wójta Kamieniaka są bezpodstawne. Niestety, najpierw po dwóch tygodniach otrzymał od pani Naturalnej informację, że wniosek „obejmuje obszerną dokumentację, w związku z czym koniecznym jest […] przedłużenie terminu na ich udostępnienie do dnia 03.08.2015 r.”, a po upływie dwóch miesięcy pani Naturalna doszła do wniosku, że wniosek „nie może zostać rozpatrzony”. Czy to było celowe utrudnianie dostępu do dokumentów? Muszą Państwo ocenić sami. Dokumenty nie zostały udostępnione!

Pismo o tym, że wniosek „nie może zostać rozpatrzony”Wójt Krzysztof Kamieniak wynajmuje prywatną kancelarię prawną, na którą wydaje 20 664 zł publicznych pieniędzy, pieniędzy z naszych podatków! Następnie wynajmuje kolejną prywatną kancelarię prawną, której wynagrodzenie zryczałtowane wyniesie 6 150 zł oraz po 369 zł za udział w czynności procesowej.

Nie o wszystkich naszych ustaleniach możemy w tej chwili napisać. Niestety, ale to kwestia czasu.

Prokuratura Rejonową w Bełchatowie wójt Kamieniak zawiadomił prawie dwa lata temu. Przez ten czas w sprawie wydarzyło się wiele, więc będzie w przyszłości o czym pisać.


Pismo  Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaDziś okazuje się, że oskarżenia wójta Kamieniaka i pani Naturalnej były bezpodstawne. W sposób ostateczny rozstrzyga to pismo, które otrzymał Grzegorz Kmita od Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego realizowany był projekt ”Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Z pisma jednoznacznie wynika, że we wniosku podane zostały prawidłowe wartości wskaźników.
Zamierzamy zainteresować tematem wiele instytucji kontrolnych oraz media lokalne i ogólnopolskie. Niech Krzysztof Paweł Kamieniak oraz Elżbieta Naturalna opowiedzą im, co nimi kierowało i jak wpadli na pomysł, aby oskarżyć osobę, która tyle dobrego zrobiła dla naszej lokalnej społeczności! Niech powiedzą też, kto im w tym pomagał!

Co wydarzy się dalej? Zobaczymy, ale z pewnością ciąg dalszy nastąpi!