poczta@naszagminaszczercow.pl

Istnieje w Gminie Szczerców plan, który nazywa się ,,Strategią Rozwoju Gminy Szczerców na lata 2016 – 2025”. Znajduje się w nim taki rozdział ,,Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczerców”, a w nim taki, między innymi, zapis: "Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a zwłaszcza sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe, stworzenie dogodnych warunków dla dynamicznego rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki." Także w tej ,,Strategi Rozwoju...” nakreślono tereny np. pod budownictwo przemysłowe, rodzinne itp., a w ,,Studium zagospodarowania przestrzennego” z 2014 roku  zaznaczono pewien obszar symbolem AG jako ,,tereny o dominującej aktywności gospodarczej”.

Jedna z mieszkanek naszej Gminy zwróciła się do wójta Krzysztofa Kamieniaka z prośbą o poinformowanie osób uczestniczących w programie budowy przyłączy kanalizacyjnych o zakresie prac jakie wykonawca - Zakład Usług Sprzętowych „Ostrówek” Paweł Włodarczyk powinien wykonać podczas budowy przyłącza. Chodzi o rodzaj prac i materiałów oraz jak sprawdzić, czy użyte materiały są zgodne z projektem i normami? Jakie powinny być oznaczenia materiałów? Można rozesłać kurendy, można zrobić spotkania, napisać na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szczercowie albo w Informatorze  Szczercowskim. Można! Ale czy pan wójt to zrobił?

Czy wiecie, że…

Przetarg na wykonanie przyłączy został ogłoszony w dniu 18.12.2018 r. z terminem składania ofert do 7.01.2019 r. Jest to okres świąteczno-noworoczny z bardzo małą liczbą dni roboczych. Czy były jakieś racjonalne powody ogłoszenia w tym terminie przetargu? Trudno oczekiwać, że na przełomie roku liczba złożonych ofert, które będą zawierały korzystne ceny będzie znaczna.